УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

      Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“
     

7.    Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

8.   Проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН  
     

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 
     
     
Допълване на мерките, насочени към грижа за всички педагогически специалисти с установена диагноза, попадаща в група заболявания и прекарали Ковид-19.

6.  Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

7.  Pour nos communautés, pour notre planète 
     

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 
     
     
Допълване на мерките, насочени към грижа за всички педагогически специалисти с установена диагноза, попадаща в група заболявания и прекарали Ковид-19.

6.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

  • Модул „Културните институции като образователна среда“ - Осигуряване на възможности за използване на културните институции като образователна среда.
  • Модул „Библиотеките като образователна среда“ - Изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот.

7.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Квалификация“ 
     
   Повишаване  качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване и обогатяване на ключовите компетентности на педагогическите специалисти.

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Заедно в грижата за ученика"

      Модул "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за ученика”

     Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"
6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

7.  Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование

      Детска вокална група "Дъга"

     Танцова група "В ритъма на танца"

      Презентации на тема "Красиви кътчета от моята родина", изготвени от клуб "Компютърен Знайко 1":


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

Search