Проекти 2022-2023 г.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

5.  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 
     
     
Допълване на мерките, насочени към грижа за всички педагогически специалисти с установена диагноза, попадаща в група заболявания и прекарали Ковид-19.

6.  Проект на МОН № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

7.  Pour nos communautés, pour notre planète 
     

      Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

Search