7. клас


Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 година и на графици на дейности

План-прием в VIII клас

Подаване на заявления за проверка на способностите от учениците, желаещи да кандидатстват за местата по държавен план-прием  в VIII клас в неспециализираните училища за паралелки с профил „Музика“, „Изобразително изкуство“ и „Физическо възпитание и спорт“, както и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ – 27-28 май 2021 г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2021/2022 година

©2021 ОУ •Валери Петров•. Всички права запазени.

Search