Проекти 2020-2021 г.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ - МОН

1.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания”

     Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

2.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Заедно в грижата за ученика"

      Модул "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

3.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Заедно в грижата за ученика”

     Модул „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

4.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" 

5.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Без свободен час"
6.   НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Иновации в действие"

7.  Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование

      Детска вокална група "Дъга"

     Танцова група "В ритъма на танца"

      Презентации на тема "Красиви кътчета от моята родина", изготвени от клуб "Компютърен Знайко 1":


УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ДФЗ
1.  ПРОЕКТ  "Училищен плод"

2.  ПРОЕКТ  "Училищно мляко"

Search