V клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. В ОУ "ВАЛЕРИ ПЕТРОВ"

  

За учебната 2024/2025 г. в пети клас ще бъдат записани 104 ученици.

Учениците ще бъдат разпределени в четири паралелки по 26.


       В зависимост от избираемите учебни часове паралелките ще бъдат както следва:

 - с изучаване на английски език и руски език - две паралелки

      - с изучаване на английски език и испански език - две паралелки

 

       I. Подаване на заявления

       1. За ученици, завършващи и продължаващи обучението си в ОУ „Валери Петров“:

         - от 10.06. до 14.06.2024 г. – Родителите подават заявление по образец до директора чрез класните ръководители

       2. За ученици, завършили други училища и желаещи да продължат обучението си в ОУ „Валери Петров“: 

      -  от 17.06. до 25.06.2024 г. – Родителите подават заявление по образец до директора и копие на Удостоверението за завършен начален етап от 9:00ч. до 16:00ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22 – фоайе III етаж

 

      II. Класиране на учениците по паралелки в зависимост от посочените избираеми учебни часове 

      Класирането ще се извърши по бал, образуван от:

         1. Точките, получени от ученика на НВО по БЕЛ - удвоени;

         2. Точките, получени от ученика на НВО по математика;

         3. Оценките по английски език и по БЕЛ от удостоверението за IV клас /ЗП/;

         При равен бал предимство има ученик, завършил ОУ "Валери Петров".

 

      III. Записване 

        1. Обявяване на класирането по паралелки и записване: от 26.06.2024 г. до 28.06.2024 г. от 9:00ч. до 16:00ч. в сградата на ул. „Петко Каравелов“ №22   – фоайе III етаж

      2. Учениците се записват с оригинала на Удостоверението за завършен начален етап.

Search