На пътешествие ...

       На пътешвствие в Южна Америка

Да приложим знанията си по география. Сформираме екипи и осъществяваме нашето пътешествие. Ние сме пътешественици, които изпълняваме роли на истински изследователи:

  • Природогеографи: изследваме местоположението на държавата в която пътешестваме. Изучаваме нейната природа и я описваме интересно.
  • Демографи: изследваме хората с които се срещаме по време на пътешествието ни. Описваме техния брой, гъстота, състав, бит, култура, традиции.
  • Политикогеографи: изучаваме държавното устройство и управление на страната, нейното вътрешно - териториално устройство, знаме, герб, химн и др.
  • Икономогеографи: изучаваме особеностите на икономиката на страната, развитието на отраслите от трите сектора на стопанството.
  • Журналисти и фотографи: подкрепяме изследванията на  пътешествениците с фотоси, карти, диаграми и други нагледни източници на географска информация.
  • Дизайнери на групите: представяме нашето пътешествие чрез постер или мултимедийна презентация.

После заедно представяме нашето пътешествие. Ние учим и се забавляваме. Учениците от 6 клас

Search